Usługi celno - skarbowe

Co to jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy zwany akcyzą: jest podatkiem pośrednim nakładanym selektywnie na określone w ustawie produkty konsumpcyjne.

Są dwa powody nakładania akcyzy:

 • fiskalny poprzez zwiększenie dochodów państwa,
 • pozafiskalny, którego celem jest chęć zmniejszenia konsumpcji określonych wyrobów.

Najważniejszy akt prawny: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym.

W ustawie określone jest opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Ustawa określa również organizację obrotu wyrobami akcyzowymi i oznaczanie znakami akcyzy.

Wyroby akcyzowe to:
wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Kurs Walut NBP

Waluta Kurs
USD USD 3.8208 PLN
EUR EUR 4.5414 PLN
CHF CHF 4.1265 PLN
GBP GBP 5.2393 PLN

Akty prawne

Znaki akcyzy

Kalkulator odsetek

Podatnikami podatku akcyzowego są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • produkcja wyrobów akcyzowych,
 • wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
 • import wyrobów akcyzowych,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe z wyłączeniem nabycia dokonywanego do składu
  podatkowego,
 • wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych niebedących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Przykładowe stawki akcyzy na wybrane wyroby:

 • wino 174,00 zł od 1 hl gotowego wyrobu,
 • alkohol etylowy 6275,00 zł od 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol.,zawartego w gotowym wyrobie,
 • piwo 8,57 od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
 • oleje napędowe 1151,00 zł za 1000 L,
 • oleje smarowe,preparaty smarowe 1180,00 zł za 1000 L,
 • samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika do 2000 cm3 stawka 1,55%,
 • samochody osobowe hybrydowe o pojemności silnika od 2000 do 3500 cm3 stawka 9,3 %.

Aktualne stawki akcyzy na rok 2020

Formularze

Informacje