Problemy z akcyzą?

Zdaj się na nas, pomożemy...

Co to jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy zwany akcyzą: jest podatkiem pośrednim nakładanym selektywnie na określone w ustawie produkty konsumpcyjne.

Są dwa powody nakładania akcyzy:

 • fiskalny poprzez zwiększenie dochodów państwa,
 • pozafiskalny, którego celem jest chęć zmniejszenia konsumpcji określonych wyrobów.

Najważniejszy akt prawny: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym.

W ustawie określone jest opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych. Ustawa określa również organizację obrotu wyrobami akcyzowymi i oznaczanie znakami akcyzy.

Wyroby akcyzowe to:
wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Akty prawne

 

Znaki akcyzy

 

Kalkulator odsetek

 

Podatnikami podatku akcyzowego są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,które dokonują czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • produkcja wyrobów akcyzowych,
 • wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
 • import wyrobów akcyzowych,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe z wyłączeniem nabycia dokonywanego do składu
  podatkowego,
 • wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych niebedących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Przykładowe stawki akcyzy na wybrane wyroby:

 • wino 158,00 zł od 1 hl gotowego wyrobu,
 • alkohol etylowy 5704,00 zł od 1 hl alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
 • piwo 7,79 zł od 1 hl za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.
 • oleje napędowe 1171,00 zł za 1000 L,
 • oleje smarowe 1180,00 zł za 1000 L,
 • płyn do papierosów elektronicznych 0,00 zł za ml,

Aktualne stawki akcyzy na rok 2018

 

Formularze

 

Informacje